0.0 00 Khai giảng không bóng bay: Nhân lên nét đẹp mùa tựu trường I. Lễ khai giảng không bóng bay mang tên học sinh Nguyệt Linh Vị hiệu trưởng…